تمام تایرها دارای شکل مشابهی از علائم و نوشته ها روی دیواره تایر (  side wall ) هستند که در روبرو نمایش داده شده است .

 

علائم روی تایر

 

نسبت منظر:

به حاصل ضرب نسبت ارتفاع مقطع به پهنای مقطع در عدد ۱۰۰ نسبت منظر گویند .

 

علائم روی تایر

علائم روی تایر

 

 

گرد آوری و تهیه: جواد امیری ، فاطمه بهمنی زاده